Ubuntu环境变量每次都要source问题解决

Copyright: 采用 知识共享署名4.0 国际许可协议进行许可

Links: /archives/ubuntu-huan-jing-bian-liang-mei-ci-dou-yao-source-wen-ti-jie-jue